Projekt WRPO 1.4.1

Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO Sp. z o.o. realizuję projekt w ramach działania 1.4. „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, poddziałanie 1.4.1. „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla podmiotów posiadających plan rozwoju eksportu”, umowa o dofinansowanie nr RPWP.01.04.01-30-0110/15-00. 

 uefe

 

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO sp. z o. o. na rynkach Czech, Słowacji, Rumunii, Kazachstanu i Szwecji

Nazwa beneficjenta:                                    Zakład Badawczo-Rozwojowy AGRO Sp. z o.o.

Wartość projektu:                                          604.340,68

Wkład Funduszy Europejskich:                  421.305,39

Okres realizacji:                                                2016-2017

 

Cele projektu i zakładane efekty:

Głównym celem przedsiębiorstwa jest rozwój poprzez eksport na rynki Czech, Słowacji, Rumunii, Szwecji i Kazachstanu. W tym celu, ze względu na cykl życia produktów (faza wprowadzenia) podstawowym działaniem będzie szczegółowym będzie budowa świadomości produktów i marki firmy ZB-R Agro, a następnie nawiązanie współpracy z kontrahentami z danego kraju.

 

Informacji o realizacji projektu udziela:

Przemysław Juskowiak
tel. +48 607 740 009
e-mail: przemyslaw.juskowiak@zbr-agro.pl